خبر تصویری

جلسه سخنرانی بهداشت روان و مدیریت استرس
انجمن ارتباطات با همکاری گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

جلسه سخنرانی بهداشت روان و مدیریت استرس

جلسه سخنرانی با موضوع " بهداشت روان و مدیریت استرس" در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ در سالن شهید آوینی دانشکده علوم انسانی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید. سخنران این جلسه سرکار خانم مرادحاصل نکات کلیدی و کاربردی را جهت مدیریت تنشها و استرسهای روزانه و توجه به بهداشت روان با توجه به مسایل و دغدغه ها و مشکلات دانشجویان مطرح نمودند.

ادامه مطلب