رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۲۰۸۲۷

 

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

علوم انسانی

علوم اجتماعی و ارتباطات

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

2

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

8

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

کارشناسی پیوسته

9

روابط عمومی

کارشناسی پیوسته

10

روزنامه نگاری

کارشناسی پیوسته

11

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی پیوسته

12

تربیت بدنی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی امدادگر ورزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

13

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

16

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

17

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

کارشناسی ارشد ناپیوسته

18

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

19

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

20

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

21

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته

22

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

23

حسابرسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

24

حسابداری

کارشناسی پیوسته

25

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

26

حسابداری

کاردانی پیوسته

27

کاردانی حسابداری

کاردانی ناپیوسته

28

مدیر یت

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

29

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

30

مدیریت بیمه

کارشناسی پیوسته

31

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

32

مدیریت صنعت جهانگردی

کاردانی ناپیوسته

33

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی ادبیات کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد ناپیوسته

34

حقوق

حقوق

کارشناسی پیوسته

35

روانشناسی

روانشناسی

کارشناسی پیوسته

36

الهیات

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته