رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۱۶۸۶۵

 

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

علوم انسانی

علوم اجتماعی و ارتباطات

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

2

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

8

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

کارشناسی پیوسته

9

روابط عمومی

کارشناسی پیوسته

10

روزنامه نگاری

کارشناسی پیوسته

11

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی پیوسته

12

تربیت بدنی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی امدادگر ورزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

13

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15

رفتار حرکتی آموزش