تماس با ما

تعداد بازدید:۱۵۳۱۱

رییس دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر ملکیان)                                                              33587406-209

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی (خانم دکتر رشوند)                                                             251

مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی(خانم شیرعلی)                                                                    123 

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی (آقای قبادی )                                                      232

کارشناس بایگانی دانشکده علوم انسانی (خانم فائقیان)                                                                 257

کارشناس گروه حسابداری کارشناسی ارشد و کاردانی  (................)                                                235

کارشناس گروه حسابداری (خانم معتقد)                                                                                129

کارشناس گروه تربیت بدنی ( خانم توابی )                                                                             258

کارشناس گروه حقوق (آقای افشاری)                                                                                  143

کارشناس گروه ارتباطات (خانم توابی)                                                                                  252

کارشناس گروه روانشناسی (خانم هداوند)                                                                              258

کارشناس گروه مدیریت ( آقای عالمیان)                                                                                252

کارشناس گروه معارف- عمومی و علوم ارتباطات ( آقای غلامی)                                                   255

امور کلاسها(آقای خاشعی)                                                                                             234