کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۴۲۵۸

کارشناس گروه حسابداری:         جناب آقای مهدی خاشعی                                                    داخلی235

کارشناس گروه تربیت بدنی: سرکار خانم نفیسه توابی                                                         داخلی:234

کارشناس گروه دروس عمومی و معارف: جناب آقای مجتبی غلامی                                       داخلی :255

کارشناس گروه حقوق: جناب آقای علی افشاری                                                                 داخلی 143

 کارشناس گروه روانشناسی: سرکار خانم سمانه هداوندخانی                                            داخلی 258

کارشناس گروه مدیریت: جناب آقای محمد عالمیان درون کلائی                                             داخلی 252  

کارشناس گروه  علوم ارتباطات اجتماعی: جناب آقای مجتبی غلامی                                    داخلی 255