کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۵۸۲۶

کارشناس گروه حسابداری (کارشناسی ارشد و کاردانی): جناب آقای مهدی خاشعی                       داخلی:235

کارشناس گروه حسابداری ( مقطع کارشناسی): سرکار خانم پروانه معتقد                داخلی:129

کارشناس گروه تربیت بدنی: سرکار خانم نفیسه توابی                                                         داخلی:234

کارشناس گروه دروس عمومی و معارف: جناب آقای مجتبی غلامی                                       داخلی :255

کارشناس گروه حقوق: سرکار خانم راحله شیرعلی                                                                داخلی 143

 کارشناس گروه روانشناسی: سرکار خانم سمانه هداوندخانی                                            داخلی 258

کارشناس گروه مدیریت: سرکار خانم نفیسه توابی                                                             داخلی 234

کارشناس گروه  علوم ارتباطات اجتماعی: جناب آقای مجتبی غلامی                                    داخلی 255