رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی: حسین بیگدلی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی

تلفن مستقیم:33587406

تلفن دفتر:59-33594950                  داخلی:209    

تعداد بازدید:۲۸۷۵