رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی: نازنین ملکیان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری

تلفن مستقیم:33587406

تلفن دفتر:59-33594950                  داخلی:209    

تعداد بازدید:۳۱۳۰