سرپرست دانشکده

تعداد بازدید:۵۸۹۹

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر زهره حاجیها

تلفن مستقیم:33587406

تلفن دفتر:59- 33594958    داخلی:209