مدیر گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۱۹۷۲

نام و نام خانوادگی: دکتر نازنین ملکیان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات و روزنامه نگاری

مرتبه علمی:استادیار

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:209