مدیر گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۲۶۰۱

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:209