اعضای هیات علمی گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۵۰۹۰

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

امرالله

امانی کلاریجانی

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

2

رسول

خادم ازغدی

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

مربی

3

زهرا

زارع

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

استادیار- مامور

4

حبیب

صبوری خسرو شاهی

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

5

نوروز

هاشم زهی

علوم اجتماعی-برنامه ریزی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

استادیار

6

رحمت

حاجی مینه

علوم ارتباطات اجتماعی

روابط بین الملل

دکتری تخصصی

استادیار

7

سروناز

تربتی

علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

دکتری تخصصی

استادیار

8

نادر

صادقی لواسانی نیا

علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

دکتری تخصصی

استادیار

9

ناهید

کردی

علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

دکتری تخصصی

استادیار

10

نازنین

ملکیان

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

استادیار

11

لیلا

نیرومند

علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

دکتری تخصصی

استادیار

12

سمیه

تاجیک اسماعیلی

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

استادیار

13

ماندانا

صنیعی

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

استادیار

14

آنی

میرزا خانیان

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

استادیار

15

شیرین

مصباحی طریقی

علوم ارتباطات اجتماعی

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

16

روح الله

احمدزاده کرمانی

علوم ارتباطات اجتماعی

مدیریت رسانه

دکتری تخصصی

استادیار- مامور به واحد دیگر