رشته های گروه ارتباطات و علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۵۹۶۳

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

علوم ارتباطات و علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

دکتری تخصصی

 
 

2

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

3

مطالعات زنان زن و خانواده

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

مطالعات فرهنگی و رسانه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

جامعه شناسی ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

8

علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

9

علوم اجتماعی برنامه‎ریزی اجتماعی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

11

علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‎نگاری

کارشناسی ‎پیوسته