مدیر گروه تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: رضا رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتبه علمی: مربی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:234

تعداد بازدید:۱۵۸۱