مدیر گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۶۷۲

نام و نام خانوادگی: عبدالرسول دانشجو

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:198