اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۴۵۴۹

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

عبدالرسول

دانشجو

تربیت بدنی

بیومکانیک ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

2

رضا

بهدری

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

3

معصومه

حسینی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

دانشیار

4

شاهین

ریاحی ملایری

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

5

رضا

رستمی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد

مربی- دانشجوی دکتری

6

سیدکاظم

موسوی ساداتی

تربیت بدنی

رفتار حرکتی

دکتری تخصصی

استادیار

7

مهتاب

عربی

تربیت بدنی

رفتار حرکتی

دکتری تخصصی

استادیار

8

علیرضا

ایزدی

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

9

بهزاد

دیوکان

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

10

سعید

صانعی

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

دکتری تخصصی

دانشیار (نیمه وقت)