اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۳۲۷۹

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

عبدالرسول

دانشجو

تربیت بدنی

بیومکانیک ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

2

علیرضا

ایزدی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

دکتری تخصصی

استادیار

3

رضا

بهدری

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

4

رضا

رستمی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد

مربی- دانشجوی دکتری

5

زهره

رشاد اوغانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری تخصصی

مربی دکتری -مرخصی

6

مهتاب

عربی

تربیت بدنی

رشد و تکامل

دکتری تخصصی

استادیار- مامور به واحد دیگر

7

سیدکاظم

موسوی ساداتی

تربیت بدنی

رشد و تکامل

دکتری تخصصی

استادیار- طرح تعاون

8

معصومه

حسینی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

دانشیار

9

شاهین

ریاحی ملایری

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

10

سعید

صانعی

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی

دکتری تخصصی

دانشیار (نیمه وقت)

11

بهزاد

دیوکان

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار