اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

عبدالرسول

دانشجو

تربیت بدنی

بیومکانیک ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

2

علیرضا

ایزدی

تربیت بدنی

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مربی

3

رضا

بهدری

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

4

رضا

رستمی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد

مربی

5

زهره

رشاد اوغانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری تخصصی

مربی دکتری مرخصی

6

مهتاب

عربی

تربیت بدنی

رشد و تکامل

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

7

سیدکاظم

موسوی ساداتی

تربیت بدنی

رشد و تکامل

دکتری تخصصی

استادیار

8

سیدمحسن

صالحی توکا

تربیت بدنی

روانشناسی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

9

معصومه

حسینی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

10

شاهین

ریاحی ملایری

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

11

سعید

صانعی

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی

دکتری تخصصی

دانشیار (نیمه وقت)

12

بهزاد

دیوکان

تربیت بدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

13

مهدی

قیطاسی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

14

محمدجواد

شهلایی باقری

تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری تخصصی

استادیار

 
تعداد بازدید:۲۱۶۸