کارشناس گروه تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: محمد مرادی خلج

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:234

تعداد بازدید:۱۲۵۱