رشته های گروه تربیت بدنی

تعداد بازدید:۸۲۹۰

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

12

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزش

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

13

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

14

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

15

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

16

رفتار حرکتی رشد حرکتی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

17

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

18

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-  امدادگر ورزشی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

19

علوم ورزشی- علوم زیستی ورزش

کارشناسی ‎پیوسته

20

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی  (تا سال 91)

کارشناسی ‎پیوسته

21

تربیت دبیر تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی

کارشناسی ‎ناپیوسته

22

تربیت‎بدنی

کاردانی ‎پیوسته