کاردانی و کارشناسی

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی هاشمی تیله نوئی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی - مالی

تلفن دفتر:59-33594950        داخلی:148

تعداد بازدید:۱۸۷۲