کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۹۴۷

نام و نام خانوادگی: زهره حاجیها

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

تلفن دفتر:59-33594950        داخلی:148