کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۴۶۹

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره حاجیها

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 143