اعضای هیات علمی گروه حسابداری

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

   1

سیدعلی

رضوی

حسابداری

توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

2

حمید

اژدری

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

3

زهره

حاجیها

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

دانشیار

4

علی

کیایی

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار

5

پیام

مجتهدی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

6

رضا

یاری فرد

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

مربی دکتری

7

فرشاد

سارجالویی

حسابداری

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

8

ابراهیم

حلاجیان

حسابداری

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصی

استادیار

9

اسماعیل

عیوض زاده

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

مربی

10

مصطفی

هاشمی تیله نوئی

حسابداری

مدیریت بازرگانی - مالی

دکتری تخصصی

استادیار

11

ماشاء اله

ولیخانی

حسابداری

مدیریت تطبیقی و توسعه

دکتری تخصصی

استادیار

12

صدیقه

طوطیان اصفهان

حسابداری

مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه

دکتری تخصصی

استادیار

13

معصومه

جعفری

حسابداری

مدیریت دولتی

دکتری تخصصی

استادیار

14

فاطمه

صمدی

حسابداری

مدیریت مالی

دکتری تخصصی

استادیار

15

حمیدرضا

غلام‌نیا روشن

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار

16

سیدمسعود

سجادیان‌امیری

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار

 
تعداد بازدید:۲۸۹۴