اعضای هیات علمی گروه حسابداری

تعداد بازدید:۵۶۴۳

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

حمید

اژدری

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

2

زهره

حاجیها

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

دانشیار

3

علی

کیایی

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار

4

جواد

نیک کار

حسابداری

حسابداری

دکتری تخصصی

استادیار