رشته های گروه حسابداری

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

حسابداری

حسابداری

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

2

حسابرسی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

3

مدیریت مالی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

حسابداری

کارشناسی ‎پیوسته

 

5

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ‎پیوسته

 

6

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

7

حسابداری

کاردانی نا‎پیوسته

 

8

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ‎پیوسته

 

 
تعداد بازدید:۲۴۲۳