رشته های گروه حقوق

تعداد بازدید:۶۰۴۲

ردیف

گروه 

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

حقوق

حقوق

کارشناسی ‎پیوسته

2 حقوق فقه و حقوق اسلامی  کارشناسی پیوسته