مدیر گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۲۳۴۵

نام و نام خانوادگی: محمود رضا سازواری

مدرک تحصیلی: دکتری 

شماره تماس : 9-33594950  داخلی : 105