اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

حسین

بیگدلی

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

دکتری تخصصی

استادیار

2

عاطفه

فردوسی پور

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

دکتری تخصصی

استادیار

 
تعداد بازدید:۱۶۰۱