اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

تعداد بازدید:۲۴۹۸

توضیحات

مرتبه

مدرک تحصیلی

گرایش

گروه

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

استادیار

دکتری

روانشناسی تربیتی

روانشناسی

حسین بیگدلی

1

مرخصی

استادیار

دکتری

روانشناسی تربیتی

روانشناسی

مروارید احدی

2

ماموریت به واحد دیگر

استادیار

دکتری

 

روانشناسی

عاطفه فردوسی پور

3