رشته های گروه روانشناسی

ردیف

گروه

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

روانشناسی

روانشناسی

کارشناسی ‎پیوسته

 
تعداد بازدید:۱۹۳۰