مدیر گروه ادبیات فارسی و دروس عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر حجت الله بهمنی مطلق

مدرک تحصیلی:دکتری زبان و ادبیات فارسی 

مرتبه علمی:استادیار

تلفن دفتر:59-33594950                       داخلی:150

تعداد بازدید:۱۶۱۸