اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی و دروس عمومی

تعداد بازدید:۳۰۰۱

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

الهه

اصغرزاده

دروس عمومی

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

استادیار

2

حجت الله

بهمنی مطلق

دروس عمومی

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

استادیار

3

سارا

چالاک

دروس عمومی

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

استادیار

4

کبری

رهبر جیرنده

دروس عمومی

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

5

محمودرضا

سازواری

دروس عمومی

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

استادیار

6

کامران

شاه مرادیان

دروس عمومی

ادبیات فارسی

دکتری تخصصی

استادیار

7

مجید

قربانی

دروس عمومی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی

استادیار

8

شکوه

رشوند سمیاری

دروس عمومی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی

استادیار

9 مه ناز آزاد دروس عمومی آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی استادیار