کارشناس گروه ادبیات فارسی و دروس عمومی

نام و نام خانوادگی:مجید غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن دفتر:59-33594950                      داخلی:255

تعداد بازدید:۱۱۲۴