مدیر گروه معارف اسلامی

نام و نام خانوادگی: سید علی موسوی اصل

مدرک تحصیلی: 

تلفن دفتر:59-33594950                  داخلی:250

تعداد بازدید:۹۹۸