اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۲۴۵۲

مرتبه

مدرک تحصیلی

گرایش

نام خانوادگی

نام

ریف

استادیار

دکتری تخصصی

تصوف و عرفان اسلامی

زرتاب

سینا

1

استادیاز

دکتری تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی

علیزاده

روح اله

2

استادیار

دکتری تخصصی

معارف اسلامی

موسوی اصل

سید علی

3

استادیار

دکتری تخصصی

فقه و اصول

رنجبری سلطان احمدی

ایوب

4

استادیار

دکتری تخصصی

معارف اسلامی

جعفری نسب

سید حسین

5

استادیار دکتری تخصصی معارف اسلامی رمضانی سجاد 6