اعضای هیات علمی گروه مدیریت

تعداد بازدید:۱۷۱۶

مرتبه

مدرک تحصیلی

گرایش

نام خانوادگی

نام

ریف

استادیار

دکتری تخصصی

مدیریت دولتی

جعفری

معصومه

1

مربی

دکتری تخصصی

کارآفرینی

سارجالویی

فرشاد

2

استادیار

دکتری تخصصی

مدیریت مالی

صمدی

فاطمه

3

استادیار

دکتری تخصصی

مدیریت بازرگانی- مالی

هاشمی تیله نوئی

مصطفی

4