رشته های گروه مدیریت

تعداد بازدید:۱۰۰۰

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی

مدیریت مالی مقطع کارشناسی

مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت بیمه